Tìm hiểu về báo cáo sử dụng biên lai thuế

Vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, các tổ chức có thu phí, lệ phí cần chủ động nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Mẫu BC26/BLĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về chứng từ, hoá đơn. Trường hợp tổ chức có thu phí, lệ phí uỷ quyền cho bên thứ ba lập biên lai thì vẫn phải báo cáo về tình hình sử dụng biên lai.

Trong báo cáo tình hình sử dụng biên lai bao gồm các nội dung sau: Tên tổ chức, mã số thuế (nếu có), địa chỉ, tên bên lai, ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai, số tồn đầu kỳ, số sử dụng, mua phát hành trong kỳ, xoá bỏ, huỷ, mất trong kỳ, tồn cuối kỳ gửi cho cơ quan kế toán thuế quản lý trực tiếp. Trong trường hợp tổ chức không sử dụng biên lai thì tại báo cáo này ghi số lượng biên lai sử dụng bằng không (= 0). Còn nếu trong kỳ không có thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí hoặc không sử dụng biên lai thì tổ chức thu phí, lệ phí không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0908676698